ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดยิ่งใหญ่ งานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ  2560  ชูคอนเซ็ป “นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0”

วันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ เวทีกลาง ลานศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560  นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง  ในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และสดุดีในพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

โดยกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560” นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 สิงหาคม 2560  ให้นักเรียนและผู้สนใจ ได้เข้าชมและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการ Open House ของทุกคณะ พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมที่โดดเด่นใน Innovation Zone กิจกรรมการประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเสวนาและบรรยายให้ความรู้ การแสดงนิทรรศการและผลงานของนักศึกษา การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

02

02

02

02

02