ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นางสาวจารุณี จันทรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 36 คน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน การวางระบบบัญชี  การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ พัสดุ งานนโยบายและแผน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนางานของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

aug-22-2017-b

aug-22-2017-b