ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

วันที่  20 กันยายน  2560   ณ หอประชุม  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม าราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2560

กิจกรรมนักศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาให้นักศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ชมรม  และชุมนุมต่างๆ  รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ  การสัมภาษณ์นักกิจกรรมตัวอย่าง  การแสดงดนตรี การแสดงของชมรม  และการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม ชุมนุมต่างๆ   โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เปิดโลกกิจกรรม_2560

เปิดโลกกิจกรรม_2560

เปิดโลกกิจกรรม_2560