ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดงาน หกทศวรรษ เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2560

วันที่ 20 กันยายน 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้มีการจัดงาน  หกทศวรรษเพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 นี้มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน ได้แก่  ผศ.เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล, ผศ.เดชอนันต์  บุญผัน , ดร.ธวัช  วิวัฒนปฐพี , ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ , อ.น้อย  ดวงบรรเทา , อ.เอื้องไพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ,  ลูกจ้างประจำ 5 ท่าน  ได้แก่ นายประนม  แดงบุตร , นายมาย ใจสุข , นางอรุณ ใจสุข , นายสมาน   มอ โท , นางพิมพา ขาวสนิท , และพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ท่าน ได้แก่ นางอนงค์ลักษณ์  โยธี  ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 12 ท่าน ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

ภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมดนตรีบรรเลง  การแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการฉายวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จากนั้น  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบมาลัยกร และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2560  และตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณมหาวิทยาลัย  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  มีอดีตอธิการบดี  คณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

หกทศวรรษ_เพชรน้ำงาม_นามราชภัฏอุดรธานี

หกทศวรรษ_เพชรน้ำงาม_นามราชภัฏอุดรธานี

หกทศวรรษ_เพชรน้ำงาม_นามราชภัฏอุดรธานี

หกทศวรรษ_เพชรน้ำงาม_นามราชภัฏอุดรธานี