ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ โดยมี นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูผู้ประกอบพิธี คณะอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา กว่า 200 คนเข้าร่วมประกอบพิธี

นายทิวา พุทธสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า  การจัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สืบทอดต่อกันมา จึงต้องมีการทำพิธีไหว้ครูก่อนการเรียนและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านพิธีครอบครูและพิธีรับมอบ จึงจะถือว่าจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงไทย ทั้งนี้ พิธีไหว้ครู ครอบครู ยังเป็นการแสดงความสักการะต่อครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ รวมไปถึงการขอขมาลาโทษที่ลูกศิษย์ได้ล่วงเกิน ไม่ว่าจะด้านกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ผู้ที่ได้รับครอบครูถือว่า เป็นศิษย์ที่มีครูแล้ว และในทุกวงการที่มีการครอบครูแล้ว จะถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์ของสำนักนั้นแล้วเช่นกัน

พิธีไหว้ครูและครอบครู

พิธีไหว้ครูและครอบครู

พิธีไหว้ครูและครอบครู

พิธีไหว้ครูและครอบครู