บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง เครื่องคั่วถั่วและแยกกากถั่วลิสงอัตโนมัติ
ผู้วิจัย ธนากร จันทร์ทุม, อังศุธร บุญช่วยเหลือ และอภิเชษฐ นามเลน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปองพล แสนสอน
ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

  เครื่องคั่วถั่วและแยกกากถั่วลิสงอัตโนมัติ (Automatic machine bean roaster and extractor peanuts) เครื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะผู้จัดทำได้พบปัญหาในการบริโภคถั่วลิสงในภูมิภาคของเรา จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น แม่ค้า, พ่อค้า ต่างๆ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ทำการศึกษาเล่าเรียนมา รวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน, ออกฝึกงาน ประกอบกับการที่ต้องการแก้ไขปัญหาในจุดนี้มาสร้างเครื่องคั่วถั่วและแยกกากถั่วลิสงอัตโนมัติ (Automatic machine bean roaster and extractor peanuts) ให้ออกมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน