บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การรู้จักตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย ณัฏฐิชา แถวพิณี, วนิดา หลักหนองบุ และชไมพร ศรีสะอาด
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์
ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดจำตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ความเข้าใจต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองและประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี และลักษณะของตราผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อปลาร้าบองมาเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่ายซึ่งอาศัยอยู่จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 คน ใช้วิธี ชักตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจำได้ในตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองและประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของตราผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยคณะผู้วิจัยเอง โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและรอรับกลับคืน ณ ขณะนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยจะตรวจสอบความเรียบร้อยของการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน นำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบสอบถามส่วนที่ 1, 2 และ 3 มาคำนวณความถี่และร้อยละ และนำส่วนที่ 4 มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ -Test

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.2 จบการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 26.9 และมีรายได้เฉลี่ย/เดือน อยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.3

2. การจดจำตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่สามารถจดจำในตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองแม่ตุ้ยท่าตูม คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา ตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองแม่นิด คิดเป็นร้อยละ 44.9 และตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองเจ๊แบะ คิดเป็นร้อยละ 31.8

3. ความเข้าใจต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองและประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าปลาร้าบองมีส่วนประกอบ คือ ปลาร้า คิดเป็นร้อยละ 97.6 รองลงมา ข่า ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 87.3 มีความเข้าใจต่อรสชาติของปลาร้าบอง คือ มีรสชาติกลมกล่อม คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา มีรสชาติเผ็ด คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีความเข้าใจต่อกลิ่นของปลาร้าบอง คือ มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อสูดกลิ่นแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นปลาร้าบอง คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมา มีกลิ่นหอมของสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคปลาร้าบอง คือ ช่วยย่อยอาหาร ทำให้เจริญอาหาร คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมา เป็นยาขับลมในลำไส้ คิดเป็นร้อยละ 23.7

4. ลักษณะของตราผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตราผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบอง พบว่า

  4.1 มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อปลาร้าบองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.72) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับผลกระทบต่อการตัดสินใจในระดับมาก คือ ยี่ห้ออ่านง่าย ง่ายต่อการจดจำ ยี่ห้อมีสีสันโดดเด่น ดึงดูดใจในการตัดสินใจซื้อ ยี่ห้อบ่งบอกถึงตัวสินค้า ได้อย่างชัดเจน ยี่ห้อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสินค้า และยี่ห้อบอกถึงแหล่งผลิตและผู้ผลิตของสินค้า ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคทราบที่มาของสินค้า ส่วนมีระดับผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในระดับปานกลาง คือ ยี่ห้อมีความแปลกไม่เหมือนใคร และยี่ห้อมีความหมายดี
  4.2 มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองของผู้ขายในจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในระดับมากที่สุด คือ เป็นยี่ห้อที่ผู้บริโภคซื้อรับประทาน ส่วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในระดับมาก คือ มีความไว้วางใจในยี่ห้อ ซื้อผลิตภัณฑ์จาก เจ้าประจำ และแหล่งผลิตอยู่บริเวณใกล้ ทำให้การซื้อขายสะดวก

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

  5.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการจดจำตราผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
  5.2 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการจดจำตราผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 คือ ตราปลาร้าบองแม่ธรรม ตราปลาร้าบองแม่สมัย ตราปลาร้าบองเจ๊แบะ ตราปลาร้าบองแม่รัตนมณี ตราปลาร้าบองเจ๊ติ๋ม และตราปลาร้าบองเจียมทอง ส่วนตราปลาร้าบองแม่ตุ้ยท่าตูม ตราปลาร้าบองแม่นิด และตราปลาร้าบองยายแอ๋ว จดจำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ