บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแตงกวาของเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย นุจรี นามวิชัย และจิรายุ พรมสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแตงกวาของเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกแตงกวาของเกษตรกรชาวหมู่บ้านโนนเชียงค้ำ 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกแตงกวาของเกษตรกรบ้านโนนเชียงค้ำ และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปลูกแตงกวา การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 109 ครัวเรือน และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ต่ำสุด (Minimum) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และค่าสัดส่วน (Ratio)

ผลการวิจัย พบว่า

  การปลูกแตงกวา มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ทั้งหมดเท่ากับ 33,432.53 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่เท่ากับ 2,460.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปรเท่ากับ 30,971.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของต้นทุนทั้งหมด จากต้นทุนผันแปรดังกล่าว แบ่งเป็นการปลูกเท่ากับ 3,487.88 บาท การบำรุงรักษาเท่ากับ 7,726.94 บาท การเก็บเกี่ยวเท่ากับ 6,529.70 บาท การบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 6,154.36 บาท และต้นทุนค่าขนส่ง 7,072.83 บาท และซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่จ่ายจริงเท่ากับ 19,358.01 และเป็นต้นทุนที่ไม่จ่ายจริงเท่ากับ 14,074.52 บาท เมื่อการปลูกแตงกวามีผลตอบแทนต่อไร่ 42,123.62 บาท จึงทำให้ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 8,691.09 บาทต่อไร่