บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย สิริธร ด้านสิงห์, น้อยนันทา เมฆวัน และเยาวดี ประสมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โชคชัย เดชรอด
ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ และศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 94 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิจัยจับสลากไม่ทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) ค่าพิสัย และอัตราส่วนทางการเงิน

ผลการวิจัย พบว่า

  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.80 มีอายุเฉลี่ย 47.64 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.70 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 มีรายได้เฉลี่ย 9,513.16 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6,433.70 ครอบครัวมีสมาชิกเฉลี่ย 5 คน มีหนี้สินรวมเฉลี่ย 125,888.20 บาท และมีหนี้สินกองทุนรวม 28,605.26 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.9 และพึงพอใจระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 21.1 โดยมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากเงินทุนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (x ̅= 4.35) และมีความพึงพอใจต่ำสุดด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ย (x ̅= 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุด คือกองทุนสามารถบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเป็นเร่งด่วนให้กับสมาชิกกองทุนความพึงพอใจต่ำสุด คือ คณะกรรมการกองทุนมีหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้อย่างชัดเจน
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จำนวนหนี้สินที่กู้ยืมจากกองทุน
  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์เฉลี่ยปี 2553-2555 พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets หรือ ROA) ปี 2553 เฉลี่ยเท่ากับ 2.80% ปี 2554 เฉลี่ยเท่ากับ 2.85% และปี 2555 เฉลี่ยเท่ากับ 1.66% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) ปี 2553 เฉลี่ยเท่ากับ 2.97% ปี 2554 เฉลี่ยเท่ากับ 3.04% และปี 2555 เฉลี่ยเท่ากับ 1.72% อัตราการเติบโตของเงินฝากของสมาชิก ในปี 2553 เท่ากับ 36,124.90 บาท, ปี 2554 เท่ากับ 37,019.86 บาท และในปี 2555 เท่ากับ 43,479.87 บาท อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ในปี 2553 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิน จำนวน 1,271,842.01 บาท ในปี 2554 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิน 1,276,716.84 บาท และในปี 2555 การดำเนินงานของกองทุนในระยะที่ 3 ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการประมาณในระดับ (AAA ) มีสินทรัพย์รวมทั้งสินจำนวน 2,281,304.77 บาท