บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย พัชราภรณ์ คำหล้า, ศวิตา สนสายสิงห์, วนิดา สุนทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานนของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.63) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅=2.66) รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.63) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.62) และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.58)
  ผลการศึกษาเสนอข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา มีข้อเสนอแนะต่างกัน ส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางเทศบาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง