บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย วริยาภา บุญมี, ธีรยุทธ เหลาแตว, ณัฐพล พรมแสงใส และกรกมล สราพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประกาศ แสนทอง
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะของเทศบาลตำบลหองบัว ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย พบว่า

  ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็น โดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.08 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.11 รองลงมา คือ ด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.03 ด้านการขนส่งคมนาคม อยู่ในระดับน้อย ที่สุด เท่ากับ 2.888