โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สารบัญ [pdf]
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยฯ [pdf]
บทที่ 2 กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ปัญหา [pdf]
บทที่ 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [pdf]
บทที่ 4 ตัวแปรและสมมุติฐาน [pdf]
บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย [pdf]
บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่าง [pdf]
บทที่ 7 เค้าโครงการวิจัย [pdf]
บทที่ 8เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล [pdf]
บทที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย [pdf]
บทที่ 10 สถิติเชิงบรรยาย [pdf]
บทที่ 11 สถิติเชิงอ้างอิง [pdf]
บทที่ 12 รายงานการวิจัย [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
ประวัติผู้เขียน [pdf]