โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เคมีโคออร์ดิเนชัน
โดย ผศ.มุกดา เจียมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก - คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
สารบัญตาราง [pdf]
สารบัญภาพ [pdf]
บทที่ 1 [pdf]
บทที่ 2 [pdf]
บทที่ 3 [pdf]
บทที่ 4 [pdf]
บทที่ 5 [pdf]
บทที่ 6 [pdf]
บทที่ 7 [pdf]
บทที่ 8 [pdf]
ภาคผนวก [pdf]
ภาคผนวก ก [pdf]
ภาคผนวก ข [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
ดัชนี [pdf]