โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
โดย รศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก [pdf]
คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน [pdf]
บทที่ 2 จำนวนจริง [pdf]
บทที่ 3 ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง [pdf]
บทที่ 4 ลำดับของจำนวนจริง [pdf]
บทที่ 5 อนุกรมของจำนวนจริง [pdf]
บทที่ 6 ลิมิต [pdf]
บทที่ 7 ความต่อเนื่อง [pdf]
บทที่ 8 อนุพันธ์ [pdf]
บทที่ 9 ปริพันธ์แบบรีมันน์ [pdf]
ภาคผนวก [pdf]
ภาคผนวก ก [pdf]
ภาคผนวก ข [pdf]
ประวัติผู้เขียน [pdf]
รูปและประวัตินักคณิตศาสตร์ [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
บัญชีสัญลักษณ์ [pdf]
ดรรชนี1 [pdf]