โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Creative Writing
โดย รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Cover [pdf]
Preface Creative [pdf]
Newest Contents [pdf]
Unit 1 Using a Thesaurus [pdf]
Unit 2 The Language of Creative Language [pdf]
Unit 3 Planning to Write Creatively [pdf]
Unit 4 Writing a Creative journal [pdf]
Unit 5 Writing a Creative Letter [pdf]
Unit 6 Writing Business Text [pdf]
Unit 7 Writing a Narrative and Fairy Tales [pdf]
Unit 8 The Language of Song and Poetry [pdf]
Unit 9 Writing a Creative Essay [pdf]
Unit 10Writing Creative News and Articles [pdf]
Apendix [pdf]
Suggested answer keys [pdf]
Bibliography [pdf]
Index [pdf]