โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร
โดย รศ.พจน์มาลย์ สมรรคบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก [pdf]
คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
แผนการสอนประจำวิชา [pdf]
บทที่ 1 [pdf]
บทที่ 2 [pdf]
บทที่ 3 [pdf]
บทที่ 4 [pdf]
บทที่ 5 [pdf]
บทที่ 6 [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
ภาคผนวก [pdf]