โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การบริหารการตลาด
โดย ผศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก [pdf]
คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
สารบัญตาราง [pdf]
สารบัญภาพ [pdf]
บทที่ 1 [pdf]
บทที่ 2 [pdf]
บทที่ 3 [pdf]
บทที่ 4 [pdf]
บทที่ 5 [pdf]
บทที่ 6 [pdf]
บทที่ 7 [pdf]
บทที่ 8 [pdf]
บทที่ 9 [pdf]
บทที่ 10 [pdf]
บทที่ 11 [pdf]
บทที่ 12 [pdf]
บทที่ 13 [pdf]
บทที่ 14 [pdf]
บทที่ 15 [pdf]
บทที่ 16 [pdf]
บทที่ 17 [pdf]
บทที่ 18 [pdf]
บทที่ 19 [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
ภาคผนวก [pdf]
ประวัติผู้แต่ง [pdf]