โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สมการเชิงอนุพันธ์
โดย รศ.ศิริพร พัสดร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก [pdf]
คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
บทที่ 1 บทนำ [pdf]
บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง [pdf]
บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งกับการเป็นตัวแบบ [pdf]
บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n [pdf]
บทที่ 5 ผลเฉลยอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง [pdf]
บทที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่งกับการเป็นตัวแบบ [pdf]
บทที่ 7 ผลการแปลงลาปลาซ [pdf]
บทที่ 8 ผลการแปลงลาปลาซผกผัน [pdf]
บทที่ 9 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]
ภาคผนวก ก [pdf]
ภาคผนวก ข [pdf]
ภาคผนวก ค [pdf]
ดรรชนี [pdf]
ประวัติผู้แต่ง [pdf]