โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รศ.ประภากร แก้ววรรณา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำนำ [pdf]
สารบัญ [pdf]
สารบัญตาราง [pdf]
สารบัญรูปภาพ [pdf]
บทที่ 1 [pdf]
บทที่ 2 [pdf]
บทที่ 3 [pdf]
บทที่ 4 [pdf]
บทที่ 5 [pdf]
บทที่ 6 [pdf]
บทที่ 7 [pdf]
บทที่ 8 [pdf]
บทที่ 9 [pdf]
บทที่ 10 [pdf]
บรรณานุกรม [pdf]