ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 ห้อง