ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดวัดความต้านทานดินและสัญญาณทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

- ประกาศเชิญชวนฯ