ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ

เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง

- ประกาศเชิญชวนฯ