tcas2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

สิ่งดีๆ มีอยู่ ที่บ้านเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ