ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด

- ประกาศเชิญชวนฯ