ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
และการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างศูนย์การใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์และการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกวดราคา

- งวดงานงวดเงิน

- รายการประกอบแบบ

- BOQ

- BOQ เปล่า

- แบบ EE3

- แบบ SN4

- แบบ ST2

- แบบ AR1