ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสื้น 14,605,600.- (สิบสี่ล้านหกแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกวราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลอดประหยัดพลังงาน LED

รายละเอียดประกอบการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED

สรุปค่าก่อสร้าง ปริมาณงานก่อสร้าง

รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เอกสารชี้แจง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED