ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสื้น 4,153,005.- (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่ีนสามพันห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ