ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสื้น 4,153,005.- (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่ีนสามพันห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. ระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 1,274,000 บาท
2. ระบบภาพ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 1,679,000 บาท
3. ระบบแสง จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 1,200,005 บาท

ประจำอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

- ประกาศประกวดราคา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ