ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา จำนวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,907,907.50 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ