ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามพร้าว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยราภชัฏอุดรธานี สามพร้าว โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,333,000.00 บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกวดราคา

- งวดงานงวดเงิน

- รายการประกอบแบบ

- บัญชีแสดงปริมาณงาน