ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้า โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)