ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มร.อด. 28/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 นั้น

    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริณัท วี.สถาปัตย์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 196,600,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน)