ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
คือ ชุดครุภัณฑ์โยธาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด