ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 1 รายการ คือ

ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ