ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ มร.อด.วท. 19/2560
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดทดสอบเคลื่อนไหวของนักกีฬา จำนวน 1 ชุด