ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายอาคารสถานที่ 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝ่ายอาคารสถานที่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

- ประกาศประกวดราคาจ้าง

- เอกสารประกวด

- แบบรูปรายการ

- รายงานผลปรับปรุงร่างประกาศ

- ปร4 ปร5 ปร6

- งวดงานงวดเงิน

- ตารางแบบสรุปค่าก่อสร้าง