ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพกมาใช้งาน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม