ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

 

1. ข้อกำหนดขอบเขตงาน

2. สรุปราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา

3. รายละเอียดราคากลาง

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ปปช.04

5. รายละเอียดพื้นที่หรืออาคารที่ติดตั้งหลอด LED

6. ใบเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภารรัฐ

7. แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการนี้

8. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

9. หนังสือแสดงความจำนงของบุคลากรที่ปรึกษาที่จะปฏิบัติงาน

10. แบบบัญชีเอกสาร ส่วนที่ 1 3

11. แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา