ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ