ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสื้น 1,477,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 10 ห้อง