ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสื้น 2,600,000.- (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 ห้อง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกวดครุภัณฑ์ขนาดเล็ก

สเปกครุภัณฑ์ห้องเรียนเล็ก (ปรับปรุง)