ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอประชุม
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอประชุม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,694,400.00 บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

- ปริมาณงาน แบบหอประชุมสามพร้าว

- แบบถนนและระบบระบายน้ำหอประชุม

- รายการประกอบแบบถนนและระบบระบายน้ำหอประชุม

- รายการประกอบแบบถนนหอประชุมสามพร้าว

- ปร4 ปร5 ปร6

- แบบฟอร์มกรอกราคาถนนหอประชุม