โครงการสนทนากาแฟ

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เกี่ยวกับการสนับสนุน
การวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now
โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การวิจัยในชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องจันทน์กระพ้อ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now
UDRU SMART DRIVE

อุดรธานีก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
การป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติภายทางถนนจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now
โครงการสนทนาวิชาการ สานฝันสู่วันสำเร็จการศึกษา

สานฝันสู่วันสำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยลัย
ราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now
ทำอย่างไรจะได้เป็น ผศ. รศ.

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now
อบรมการจัดการเรียนการสอน
สำหรับอาจารย์ใหม่

ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2553

                                                                                                                                                                                                                                                          

open up
now

Knowledge management - KM

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น

นิยาม

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทำสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล